Nowy wymiar mebli zewnętrznych

Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.SKLEP.METALICO.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.metalico.pl.
Sprzedającym jest METALICO s.c., firma jest zarejestrowana pod adresem:

ul. Bat. Chłopskich 6/18 33-300 Nowy Sącz

 

będąca wyłącznym producentem oraz właścicielem wzorów produktów zamieszczonych na niniejszej witrynie sklepu internetowego.

 

Firma działa jako spółka cywilna, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej gdzie jest wpisana pod numerem REGON: 122824867 oraz posiadająca numer NIP:734-35-19-461,

W niniejszym regulaminie firma zwana jest także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów : +48 607550347 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sprzedaz@metalico.pl , biuro@metalico.pl

 

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

 

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

 

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).  

 

 

 

 

8. Sklep Internetowy METALICO(Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.metalico.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.  

 

 

 

9. Strona – Usługodawca i Klient.   

 

 

 

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.metalico.pl  

 

 

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne 

 

 

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.   

 

 

 

2. Sklep internetowy www.sklep.metalico.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.metalico.pl są fabrycznie nowe, z wyjątkiem ofert specjalnych na towary powystawowe, które są oznaczone w widoczny sposób. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  

 

 

 

4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta w sklepie internetowym była aktualna - w przypadku niedostępności któregoś z zamówionych towarów kupujący zostanie natychmiast o tym poinformowany.

 

 

5. Zdjęcia produktów na stronie odpowiadają faktycznym produktom. Możliwe są jednak nieznaczne różnice w produkcji oraz różnice w indywidualnej kalibracji monitora. Palety kolorów kolorów i wizualizacje prezentowanych na stronie produktów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych produktów. Wymiary produktów są podane w przybliżeniu.  

 

 

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień  

 

 

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.metalico.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.  

 

 

 

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową. 

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  

 

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, potwierdzi zapoznanie się z regulaminem, oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.  

 

 

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

 

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

 

7. Złożenie zamówienia przez kupującego jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku złożenia zamówienia, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu poprawy lub usunięcia danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 607 550 347, lub mailowy pod adresem sprzedaz@metalico.pl 

 

8.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9.  Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, z zastrzeżeniem że taka płatność może się odbyć jedynie w przypadku transportu za pośrednictwem transportu własnego Sprzedającego.  

 

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki  

 

 

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm spedycyjnych, lub za pomocą transportu własnego sprzedającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, w przypadku zaistnienia takiej możliwości kupujący zostanie o niej poinformowany.

 

3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Dokładny czas dostawy należy zawsze potwierdzić kontaktując się wcześniej ze sprzedającym- jest on zależny od aktualnych stanów magazynowych, oraz planów logistycznych. Czas dostawy nie powinien przekroczyć 21 dni z wyłączeniem szczególnych przypadków, o których kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem kontaktując się ze sklepem przed złożeniem zamówienia, ponieważ koszt dostawy jest zależny od produktów wybranych przez klienta - transport jest rozliczany na podstawie łącznej wagi i objętości towaru.

 

5. W przypadku umówienia terminu na dostawę towaru z przedziałem godzinowym w którym klient powinien być obecny na miejscu odbioru przesyłki który jest ze strony klienta niemożliwy do zrealizowania z przyczyn powstałych po wyrażeniu zgody na dostawę, klient musi poinformować sklep najpóźniej 24 godziny przed dostawą. W przeciwnym wypadku w przypadku braku możliwości rozładunku sklep ma prawo obciążyć klienta ponownie kosztami transportu za dostawę w innym terminie.

 

§ 5 Płatności

 

1.Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

 

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (wyłącznie w przypadku transportu własnego usługodawcy, w takim wypadku płatność musi być gotówkowa), lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

3. Płatność przy pomocy przelewu odbywa się przy użyciu następujących danych: 

 

 

 

 

Numer konta: ALIOR BANK S.A. PL19249000050000450064189398  

 

 

 

Dane odbiorcy: 

 

 

 

METALICO s.c.

 

ul. Batalionów Chłopskich 6/18 33-300 Nowy Sącz

 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, który jest wysyłany w automatycznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew musi zostać wykonany w ciągu 7 dni od dnia zakupu, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

 

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy są skalkulowane dla wysyłek na terytoruim Rezczypospolitej Polskiej.

 

2. Przed odebraniem przesyłki od spedytora należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny w tym samym opakowaniu kartonowym, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta pocztą elektroniczną. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego produktu to 24 miesiące. Procedura reklamacyjna odbywa się zawsze za pośrednictwem sprzedającego. Reklamacja powinna być zawsze złożona pisemnie poprzez pocztę elektroniczną na adres sprzedaz@metalico.pl, oraz zawierać zdjęcia uszkodzeń oraz dowód sprzedaży (fakturę lub paragon). Po otrzymaniu pisma oraz zdjęć uszkodzonego produktu sprzedający skontaktuje się z kupującym w celu zaproponowania rozwiązania reklamacji w ciągu 14 dni.

 

2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Dane te będą również wykorzystywane do wystawiania wszelkich dokumentów związanych ze sprzedażą, jak faktury, korekty faktur, dokumenty dostawy. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1. W przypadkach nie uwzględnionych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

 

Data opublikowania aktualnego regulaminu  sklepu12.02.2014r.